Bez efektivního systému řízení oblasti bezpečnosti silničního provozu silnice bezpečné nebudou

St 25. 03. 2015

Ve srovnání s ČR je ve skandinávských státech počet usmrcených na ujetou miliardu kilometrů 3x až 4x nižší. Více než dvakrát je nižší počet obětí i v Německu či Nizozemsku. Nejedná se o dílo náhody, ale naopak o výsledek dlouhodobé systematické činnosti. Politici v uvedených státech se již dávno ztotožnili s tím, že bezpečnost silničního provozu je nutno řídit za pomoci moderních manažerských a marketingových technik.

Co je společné státům s dlouhodobě příznivými statistikami dopravních nehod?

  • Bezpečnost silničního provozu je řízena celostně, jako samostatný obor lidské činnosti

Filozofie daná Vizí nula je duší celého systému, jeho kostrou jsou klíčové subjekty (veřejnoprávní i soukromoprávní, politici i masmédia) a jejich vzájemné vazby.

  • Motivační faktory jsou nastaveny tak, že efektivně stimulují veřejnoprávní a soukromoprávní subjekty a rovněž i širokou veřejnost dodržovat stanovená pravidla

Obsah právních norem je navzájem provázaný, s maximální účinností a srozumitelností určuje, co má či naopak nemá být činěno, co hrozí v případě nedodržení příslušných ustanovení. Základem ovšem je přirozená motivovanost celé společnosti jednat žádoucím způsobem.

  • K realizaci potřebných opatření a aktivit jsou zajištěny potřebné finanční, materiální a lidské zdroje

Je současně sledována efektivita jejich využívání.

  • Široké zapojení do mezinárodní spolupráce

Umožňuje nejen získávání nejmodernějších poznatků o aktivitách konaných v ostatních státech a jejich účinnosti, ale rovněž úsporu nemalých finančních prostředků.

  • Podpora smysluplných aktivit v oblasti výzkumu a vývoje
  • Realisticky nastavené strategické a dílčí cíle národní strategie bezpečnosti silničního provozu a její akční program

Jsou klíčovým kompasem napomáhajícím správně nasměrovat konání celého dopravně bezpečnostního systému. Výsledky jsou permanentně monitorovány a vyhodnocovány.

V uvedených státech nejsou oběti dopravních nehod považovány za nutnou daň motorismu. Každý zmařený život je považován za důsledek nedokonalého nastavení dopravně bezpečnostního systému. Dopravní nehoda je tak nikoliv individuálním, ale naopak systémovým selháním. 

V loňském roce došlo v ČR k téměř osmiprocentnímu nárůstu počtu obětí dopravních nehod. Socioekonomické náklady dopravní nehodovosti vzrostly o 1,66 miliardy korun. Právě to by se mohlo stát impulsem k tomu, začít se zaobírat problematikou bezpečnosti na našich silnicích. Je ovšem jisté, že bez systémového přístupu to nepůjde…

Roman Budský, Tým silniční bezpečnosti


nahoru