Jak funguje bodový systém

Jak funguje bodový systém

Co to je?

Systém bodového hodnocení slouží všeobecně ke sledování opakovaného páchání přestupků nebo trestných činů. V České republice se typicky užívá jako nástroj, jímž je vynucováno dodržování pravidel silničního provozu. Bodový systém v České republice byl zaveden dne 1. 7. 2006 a funguje na bázi sbírání „trestných“ bodů. Tedy každý řidič má po obdržení řidičského průkazu 0 bodů a za jednotlivé přestupky obdrží body v rozmezí 2 – 7 bodů, dle závažnosti přestupků až do celkového maximálního počtu 12 bodů. Přehled porušení předpisů o provozu na pozemních komunikacích a následné bodové ohodnocení přestupku je přílohou Zákona 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích.

Jak funguje?

Do registru řidičů body zaznamenává obecní úřad obce s rozšířenou působností (dále jen ORP) a to nejpozději do 5 pracovních dnů, kdy mu bylo doručeno oznámení, nebo rozhodnutí o pravomocné sankci za porušení vybraných povinností v provozu na pozemních komunikacích řidičem motorového vozidla. Po dosažení celkového počtu 12 bodů příslušný úřad ORP neprodleně vyzve řidiče k odevzdání řidičského průkazu a to do 5 pracovních dnů od doručení výzvy.

Můžu nesouhlasit s přidělením bodů?

Nesouhlasí-li řidič s provedeným záznamem bodů v registru řidičů, může podat proti provedení záznamu písemně námitky obecnímu úřadu ORP příslušnému k provádění záznamu. Shledá-li obecní úřad obce s rozšířenou působností námitky oprávněné, nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, kdy mu byly námitky doručeny, provede opravu záznamu o dosaženém počtu stanovených bodů v registru řidičů a neprodleně písemně vyrozumí o provedené opravě záznamu řidiče. I proti výzvě k odevzdání řidičského oprávnění může řidič motorového vozidla podat námitku. Námitka však musí být doručena na obecní úřad ORP nejdéle do konce 5. pracovního dne následujícího od převzetí oznámení o dosažení 12 bodů a výzvy k odevzdání řidičského průkazu. V takovém případě může řidič motorového vozidla nadále řídit, dokud nebude pravomocně rozhodnuto o jeho námitkách. Ovšem nutno říci, že další kroky v podání takové námitky je dobré konzultovat s odborníkem na tuto problematiku.

Jak získám řidičské oprávnění zpátky?

O vrácení řidičského průkazu je možné požádat až po uplynutí 1 roku po pozbytí řidičského průkazu. V případě, že byl řidiči za spáchání přestupku, či trestného činu vyměřen trest spočívající v zákazu řízení, který je delší nežli 1 rok, smí řidič požádat o navrácení řidičského průkazu až po jeho uplynutí. Žádost o vrácení řidičského průkazu podává žadatel u příslušného obecního úřadu ORP. Podmínkou je ale absolvování přezkoušení odborné způsobilosti.
Můžu si nasbírané body průběžně odečíst, aby nedošlo k odebrání řidičského oprávnění?
Řidiči, který 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců (počítáno ode dne posledního přičtení bodů) nespáchal přestupek ani trestný čin v dodržování pravidel silničního provozu, jsou odečteny 4 body. Dále je možné si podat žádost k příslušnému úřadu ORP o umazání 3 bodů a to s přílohou o absolvování školení bezpečné jízdy ve středisku bezpečné jízdy, ne starší než jeden měsíc. V tomto případě musí být zároveň splněna podmínka, kdy řidič neměl ke dni ukončení školení bezpečné jízdy v registru řidičů zaznamenáno více než 10 bodů za porušení právních předpisů ohodnocené méně než 6 body. Příslušný úřad obce s rozšířenou působností může provést záznam o odečtení bodů řidiči na základě potvrzení o ukončeném školení bezpečné jízdy pouze jednou za kalendářní rok.

Kde zjistím, jestli a kolik bodů mám?

Výpis z bodového hodnocení řidiče je možné získat na registru řidičů v místě trvalého bydliště a dále na kterémkoli pracovišti Czech POINT, tedy na obecních úřadech, na pobočkách České pošty apod. Pokud jste vlastníkem datové schránky, lze zjistit stav bodového hodnocení online.

nahoru