Ochrana osobních údajů

Subjekt údajů souhlasí se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, titul, rodné číslo, datum narození, adresa trvalého pobytu, e-mailová adresa, telefonní číslo. („Osobní údaje“) správcem společností Bezpečně na silnicích o.p.s. („Správce“), a to pro účely navázání spolupráce v oblasti plánování a realizace projektů v bezpečnosti silničního provozu a další činnosti Správce, případně zasílání informací o dopravně bezpečnostních projektech Správce.

Subjekt údajů prohlašuje a zaručuje, že:

  • veškeré jím sdělené Osobní údaje jsou přesné a pravdivé
  • je si vědom, že není povinen Osobní údaje poskytnout; tyto poskytuje dobrovolně
  • je si vědom svých práv podle § 12 (Přístup subjektu údajů k informacím) a § 21 (Žádost o vysvětlení a odstranění nežádoucího stavu) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
  • je si vědom, že se může se svými podněty obrátit přímo na Správce nebo Úřad pro ochranu osobních údajů
     

Účel zpracování osobních údajů

V souladu s § 5 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů jsou všechny a dále pro tvorbu databáze subjektů zabývajících se zcela a nebo částečně dopravní bezpečností a pro případné marketingové účely, jakož i pro zasílání informací a nabídek sdělení subjektu údajů prostřednictvím elektronických prostředků podle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, a to do doby, kdy subjekt údajů přímo a účinně zašle Správci informaci o tom, že si nepřeje, aby mu byly obchodní informace Správcem nadále zasílány, maximálně však na dobu 15 (patnácti) let.
 

Prohlášení & Informace Správce

Správce prohlašuje, že bude shromažďovat Osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny. Zaměstnanci Správce, které zpracovávají osobní údaje na základě smlouvy se Správcem a další osoby budou zachovávat mlčenlivost o osobních údajích. Subjekty osobních údajů mají po dobu platnosti souhlasu právo přístupu ke zpracovávaným Osobním údajům, právo na opravu Osobních údajů, právo na vysvětlení týkající se zpracování Osobních údajů, právo na odstranění závadného stavu v případě neoprávněného zpracování Osobních údajů. Žádosti týkající se Osobních údajů se podávají u Správce. Nevyhoví-li Správce žádosti, má subjekt údajů právo obrátit se se žádostí na Úřad pro ochranu osobních údajů. V případě vzniku škody postupuje subjekt údajů podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Subjekt údajů nebo jiná osoba dotčená ochranou Osobních údajů jsou oprávněni odvolat svůj souhlas se zpracováním Osobních údajů nebo zasíláním obchodních sdělení výslovným, srozumitelným a určitým projevem vůle jakýmkoliv technických prostředkem umožňujícím zaznamenání takového projevu (např. písemným sdělením, elektronicky nebo telefonicky) na jakékoliv kontaktní spojení Správce. Kontaktní spojení jsou uvedena na webových stránkách Správce.
 

Prostředky a způsob zpracování údajů

Osobní údaje subjektu údajů jsou v rozsahu uvedeném subjektem údajů zpracovávány manuálně v písemné formě a automatizovaně technickými prostředky v sídle Správce

nahoru