Kedy k nehode privolať políciu – zvláštnosti v štátoch EÚ28 a Lichtenštajnsku

Pá 19. 05. 2017

V drvivej väčšine štátov EÚ28 platí, že nehody, ktoré se zaobídu bez zranenia či dokonca usmrtenia, nemusia byť hlásené polícii. Avšak aj napriek tomu sú v mnohých štátoch zvláštnosti, s ktorými je dobré sa vopred oboznámiť:

V Bulharsku je potrebné k nehode privolať políciu, keď má aspoň jedno vozidlo registračnú značku iného štátu. Taktiež vždy, keď sa nehody zúčastnili viac ako dva automobily.

V Estónsku voláme políciu tiež v prípade, že pri nehode utrpela materiálnu škodu tretia osoba, ktorá nie je prítomná na mieste nehody (napr. majiteľ zaparkovaného vozidla, nehoda s poškodením dopravnej značky, lampy verejného osvetlenia, oplotenia pozemku apod.).

Ak pri kolízii došlo k viditeľnému poškodeniu vozidla na území Chorvátska, je potrebné mať pri výjazde z krajiny policajný protokol o riadnom vyšetrení nehody. V opačnom prípade vodič riskuje problémy.

V Taliansku voláme políciu aj v prípade, že následkom nehody došlo k obmedzeniu premávky.

V Lichtenštajnsku je treba privolať políciu aj vtedy, ak by v prípade omeškania mohlo dôjsť k ďalším následným škodám (napr. v prípade úniku prevádzkových kvapalín, ktoré by mohly znečistiť vodu či spodné vody).

V Litve je potrebné informovať o nehode políciu aj v prípade, že pri nehode došlo k materiálnej škode na majetku tretej osoby, ktorá nie je na mieste nehody (pôjde napr. o majiteľa zaparkovaného vozidla či poškodenie dopravných značiek).

Luxemburčania požadujú privolanie polície k nehode aj vtedy, keď jej následkom došlo k obmedzeniu premávky. Taktiež v prípade zrazenia zvieraťa.

Ak do Maďarska vchádzame automobilom s viditeľným poškodením karosérie (spravidla následkom nehody), odporúča sa mať pri sebe príslušný policajný protokol o vyšetrení nehody, z ktorého bude vyplývať, že k poškodeniu nedošlo na území uvedeného štátu. V opačnom prípade môžu nastať pri výjazde z krajiny problémy. „Tiež je treba pripraviť sa na to, že pokiaľ k nehode pri ktorej nedošlo k žiadnemu zraneniu voláme políciu - napríklad keď sa vodiči nemôžu dohodnúť na miere zavinenia - môže trvať dlhé hodiny, než dorazí,“ upozorňuje Roman Budský z Týmu silniční bezpečnosti.

Na Malte je treba pamätať na privolanie polície aj po nehode, pri ktorej došlo k poškodeniu verejného majetku.

V Nemecku voláme políciu aj v prípade, ak k nehode došlo následkom hrubého správania niektorého z jej účastníkov (agresivita či provokácia), ďalej v prípade, že vinník z miesta ušiel, prípadne je podozrenie, že niektorý z vodičov je pod vplyvom alkoholu či drog. Nehodu je treba ohlásiť aj v prípade, že došlo k poškodeniu zaparkovaného vozidla, ktorého majiteľ nie je prítomný na mieste nehody.

V Holandsku voláme políciu aj vtedy, keď pri nehode došlo k značnej škode na niektorom zo zúčastnených vozidiel.

V Poľsku je treba privolať políciu aj v prípade podozrenia, že niektorý z účastníkov spáchal trestný čin.

V Portugalsku síce nie je povinnosť volať v prípade vzniku iba materiálnych škôd políciu, napriek tomu je však odporúčané následne navštíviť policajnú stanicu a spísať tam príslušný protokol. Uľahčuje to jednanie s poisťovňami.

Švédi požadujú oznámiť polícii každú kolíziu so zverou.

V Rumunsku voláme políciu radšej vždy pri akomkoľvek poškodení vozidla následkom zrážky.

Vo Veľkej Británii platí, že pokiaľ pri nehode došlo k materiálnej škode či usmrteniu zvieraťa, vinník musí udalosť nahlásiť polícii osobne, najneskôr do 24 hodín od udalosti.

Políciu je treba zavolať vždy, keď došlo k zraneniu či dokonca usmrteniu osoby. „Pozor aj na zranenia na prvý pohľad bezvýznamné či skryté. Následne sa z nich môžu vyvinúť závažné zdravotné komplikácie. V prípade akýchkoľvek pochýb o tom, nakoľko by mohlo byť poranenie vážne, je treba radšej o nehode informovať políciu. Tú voláme aj vtedy, keď sa nemôžu účastníci dohodnúť na miere zavinenia. Pozor aj na poškodenie verejného majetku, napríklad dopravných značiek či zelene. O nehode musia účastnící vždy spísať záznam. Niet kam sa ponáhľať, starostlivosť sa vyplatí. Najlepšie je použiť euroformulár záznamu o dopravnej nehode. Jeho dôsledné vyplnenie by malo byť zárukou následného bezproblémového jednania s poisťovňou. A určite zabudnime na pokus z miesta nehody ujsť. Pobyt v danej zemi by sa nám mohol neplánovane výrazne predĺžiť,“ uzaviera Roman Budský.nahoru