Dopravní výchova v ČR má daleko k ideálu

Čt 23. 11. 2017

Školy se sice dopravní výchově věnují, znalosti i dovednosti dětí však jsou nevalné. Vázne průběžné vzdělávání pedagogů provádějících dopravní výchovu. Nový projekt Týmu silniční bezpečnosti zdarma nabízí základním školám zbrusu nový didaktický materiál

V letech 1993-2016 zemřelo na českých silnicích 764 dětí. Na celkovém počtu obětí nehod se děti podílely 3 procenty, tedy každý 33. usmrcený v silničním provozu byl ve věku do 15 let. Nejhorší situace byla v roce 1994, kdy zemřelo 75 našich nejmenších, naopak historicky nejméně dětí zemřelo v roce 2013 – celkem 8. V loňském roce zemřelo 13 našich nejmenších. Od ledna do konce října 2017 zahynulo dalších 9 dětí. Děti sice v naprosté většině případů umírají cizí vinou, nicméně i ony mají svůj podíl na statistikách nehod, bohužel i smrtelných. V letech 2008-2016 zavinily celkem 4 062 dopravních nehod jako chodci a 2 237 jako cyklisté. Jejich následkem zemřelo 10 dětských chodců a 4 cyklisté.

Kvalita dopravní výchovy v České republice

„Pro děti jsou hlavním vzorem, jak se na silnici chovat, jejich rodiče. Děti se učí neustále a vnímají nejen vědomě, ale také podvědomě, což znamená, že si osvojují chování, aniž by tomu věnovaly pozornost. Velký vliv na ně má i dopravní výchova, která je mimochodem již pátým rokem nedílnou součástí rámcových vzdělávacích programů. Samozřejmě dopravní výchova systematická, obsahově kvalitní, srozumitelně a poutavě podaná,“ říká Roman Budský z Týmu silniční bezpečnosti. Jak to s ní vypadá v reálném životě, naznačuje tematická zpráva „Vzdělávání v bezpečnostních tématech“ České školní inspekce. Na konci roku 2015 byl do všech mateřských, základních a středních škol zapsaných do školského rejstříku zaslán elektronický dotazník, navíc od listopadu 2015 do února 2016 proběhla ve 107 základních školách a víceletých gymnáziích a 22 středních školách prezenční inspekce. Dopravní výchově se více než okrajově věnuje 93 procent mateřských škol, 95 procent základních škol, ale jen 46 procent středních škol. Vázne však průběžné vzdělávání učitelů dopravní výchovy. V posledních dvou letech se příslušného školení zúčastnilo jen 29 procent pedagogů z mateřských škol, čtyři pětiny učitelů ze základních škol a 45 procent učitelů středních škol. V základních školách se s  dopravní výchovou setkávají především žáci 1. stupně. V 98 procentech případů základní školy na dopravní výchově spolupracují s externími partnery, na středních školách je to v 87 procentech. Obecně dominuje spolupráce s Policií ČR, dále pak školy spolupracují s městskými policisty, rodiči, Besipem a příslušnou obcí.

Jak to s dopravní výchovou vypadá na základních školách? Napoví průzkum provedený v Libereckém kraji

Z šetření, které pro potřebu Libereckého kraje v letošním roce provedlo Centrum dopravního výzkumu, v. v. i., vyplynulo, že navzdory aktivnímu přístupu Libereckého kraje k problematice dopravní výchovy základní školy tápou v tom, jak zařadit dopravní výchovu do školních vzdělávacích programů. Většině z dotázaných chybějí teoretické znalosti, jak pracovat s dostupnými vzdělávacími materiály. Vybavení škol pomůckami pro podporu provádění dopravní výchovy se velmi liší. Některé mají k dispozici nejnovější vydání učebnic dopravní výchovy či využívají materiály vhodné k prezentaci na interaktivních tabulích. Jsou však i školy, které žádné pomůcky nemají. Z průzkumu dále vyplynulo, že většina žáků 1. stupně nemá zcela jasně vymezené pojmy a jejich spojení s praxí. Na druhém stupni se ani teoretická znalost nedá hodnotit kladně. Žáci neznají základní pojmy ani jejich obsah, nejsou schopni základní teoretické znalosti uplatnit v praxi. Dopravní výchova na základních školách je vyučována bez návaznosti na praktické zkušenosti žáků z vlastního reálného provozu. Obecně lze za celou Českou republiku říci, že zcela chybí praktický nácvik řešení běžných dopravních situací, se kterými se žáci denně setkávají. Základní školy nejčastěji spolupracují s městskou policií, Policií ČR a neziskovou organizací Bezpečně na silnicích, o.p.s.
 
Tým silniční bezpečnosti zdarma nabízí zbrusu nový didaktický materiál pro dopravní výchovu

Uvedená zjištění byla klíčovým impulzem pro vznik dlouhodobého projektu Týmu silniční bezpečnosti nazvaného „Markéty dopravní výchova“. Jeho náplní je tvorba zbrusu nového didaktického materiálu určeného pro  výuku dopravní výchovy žáků 1. i 2. stupně základních škol, který je možno zdarma získat v elektronické podobě, a také důkladné seznámení učitelů s jeho obsahem a efektivní metodikou jeho používání. K tomu slouží čtyřhodinové semináře, které vede metodik dopravní výchovy Týmu silniční bezpečnosti Markéta Novotná. Na organizaci seminářů spolupracují tým Výzkumu dopravní bezpečnosti společnosti Škoda Auto a.s. a policisté z Krajského ředitelství policie Libereckého kraje. Jejich účastníci se seznámí s ukotvením dopravní výchovy v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání. Dále pak se seznámí s novinkami a zajímavostmi v pravidlech silničního provozu, v neposlední řadě také s tím, kde na internetu hledat další podklady pro zkvalitnění dopravní výchovy. „Seminář je koncipován interaktivně, což znamená, že učitelé nejsou jen pasivními příjemci informací. Tak jak oni vyžadují po žácích ve škole aktivní zapojení se, vyžadujeme my to samé po nich. Část semináře proto věnujeme také aktivitám s prvky projektové výuky či kooperativního učení. Sami učitelé díky tomu přijdou na myšlenku, kde všude se dopravní výchova může objevit napříč vzdělávacími oblastmi,“ popisuje Markéta Novotná, metodik Týmu silniční bezpečnosti. Materiál pro dopravní výchovu žáků 2. stupně základních škol je již dnes k dispozici zdarma, a to v elektronické podobě. Žáčci na 1. stupni se dočkají během února 2018.      

První seminář v Libereckém kraji se konal ve čtvrtek 2. listopadu v České Lípě. Zúčastnilo se ho devět pedagogů, kteří si kromě spousty nových a užitečných informací odnesli výukové materiály v podobě nově vzniklých pracovních listů. Přesně o týden později se uskutečnil další seminář v Jablonci nad Nisou. Další proběhnou 23. 11. v Hradci Králové, 30. 11. v Mladé Boleslavi. Poslední letošní se uskuteční 7. prosince v Liberci, a to v renovovaném prostoru Barrandoff kina Varšava. Na uvedené semináře je stále možno se přihlásit.


nahoru