Projekt v rámci přeshraniční spolupráce s Polským WORD schválen

Po 25. 06. 2012

V současné době existuje na úrovni Euroregionu Nisa celá řada subjektů, kteří se podílejí na prevenci a zvyšování bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích.

Vzniká tak nepřeberné množství projektů, jejichž cíle a výstupy se v mnohém překrývají. Tyto subjekty, zejména pak subjekty veřejné správy nedisponují dostatečným množstvím informací k efektivnímu šetření v této oblasti a nevyužívají možnosti spojení a synergie s ostatními již běžícími projekty. V mnohém se projevuje nedostatek informací o potřebnosti určitých druhů projektů a finanční prostředky jsou zpravidla orientovány na oblasti již pokryté.

Zcela chybí efektivní komunikační prostředek, který podnítí a zároveň nasměruje subjekty veřejného, ale i soukromého charakteru k určité oblasti. Zároveň není k dispozici přehled běžících nebo již realizovaných projektů. Taková databáze by iniciovala možnosti spojení se při projektech dopravní bezpečnosti a zároveň by principem sdílených prostředků realizovala potřebnou úsporu. Představitelé subjektů podílejících se na aktivitách bezpečnosti silničního provozu, zejména pak představitelé měst a obcí potřebují pro kvalifikovaná rozhodnutí zejména následující informace.
 
1. Probíhající nebo plánované projekty na úrovni kraje

2. Probíhající nebo plánované projekty na úrovni ostatních měst a obcí a možnosti jejich dalšího využití

3. Probíhající nebo plánovaná školení osob činných v dopravně bezpečnostních agendách

4. Probíhající nebo plánované školení pedagogů zainteresovaných v dopravní výchově dětí

5. Ukončené projekty všech subjektů a jejich vyhodnocení

6. Kontaktní osoby všech subjektů podílejících se na zvyšování a prevenci bezpečnosti silničního provozu.

Inspirace k realizaci projektů bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích je velmi vhodné realizovat na mezinárodní (příhraniční úrovni), kde bývají problémy obdobného charakteru. Zároveň každá se zemí má svá jistá specifika k přístupu dopravně bezpečnostních projektů a zejména pak jinou organizaci a přístup k informacích z centrálních úrovní. Přeshraniční charakter projektu „Databáze a informační základny pro subjekty působící v oblasti bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích“ otevře všem subjektům v ERN působících v této oblasti nové myšlenky , zkušenosti a zejména možnosti spolupráce k dalším mezinárodním projektům.

Oblasti ve kterých je vhodné přeshraniční spolupráci realizovat

 
a) Dopravní výchova
b) Dohled na silničním provozem
c) Řešení přestupků
d) Autoškolství
e) Dopravní prostor
f) Média a jejich využití

g) Zapojení veřejnosti do dopravně bezpečnostních projektů

 
Aktivity / Výstupy projektu:
 
1. Sběr dat

2. Vytvoření kritérií a struktury v databázi

3. Tvorba databáze

4. Marketingové práce na projektu, seznámení a motivace všech dotčených subjektů pomocí seminářůnahoru