Připravujeme projekt vytvoření databáze dobrých projektů s Polským partnerem WORD

St 23. 11. 2011

V současné době existuje na úrovni Euroregionu Nisa celá řada subjektů, kteří se podílejí na prevenci a zvyšování bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích.

Vzniká tak nepřeberné množství projektů, jejichž cíle a výstupy se v mnohém překrývají. Tyto subjekty, zejména pak subjekty veřejné správy nedisponují dostatečným množstvím informací k efektivnímu šetření v této oblasti a nevyužívají možnosti spojení a synergie s ostatními již běžícími projekty. V mnohém se projevuje nedostatek informací o potřebnosti určitých druhů projektů a finanční prostředky jsou zpravidla orientovány na oblasti již pokryté.

Zcela chybí efektivní komunikační prostředek, který podnítí a zároveň nasměruje subjekty veřejného, ale i soukromého charakteru k určité oblasti. Zároveň není k dispozici přehled běžících nebo již realizovaných projektů. Taková databáze by iniciovala možnosti spojení se při projektech dopravní bezpečnosti a zároveň by principem sdílených prostředků realizovala potřebnou úsporu. Představitelé subjektů podílejících se na aktivitách bezpečnosti silničního provozu, zejména pak představitelé měst a obcí potřebují pro kvalifikovaná rozhodnutí zejména následující informace.

1. Probíhající nebo plánované projekty na úrovni kraje
2. Probíhající nebo plánované projekty na úrovni ostatních měst a obcí a možnosti jejich dalšího využití
3. Probíhající nebo plánovaná školení osob činných v dopravně bezpečnostních agendách
4. Probíhající nebo plánované školení pedagogů zainteresovaných v dopravní výchově dětí
5. Ukončené projekty všech subjektů a jejich vyhodnocení
6. Kontaktní osoby všech subjektů podílejících se na zvyšování a prevenci bezpečnosti silničního provozu.

Inspirace k realizaci projektů bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích je velmi vhodné realizovat na mezinárodní (příhraniční úrovni), kde bývají problémy obdobného charakteru. Zároveň každá se zemí má svá jistá specifika k přístupu dopravně bezpečnostních projektů a zejména pak jinou organizaci a přístup k informacích z centrálních úrovní. Přeshraniční charakter projektu „Databáze a informační základny pro subjekty působící v oblasti bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích“ otevře všem subjektům v ERN působících v této oblasti nové myšlenky , zkušenosti a zejména možnosti spolupráce k dalším mezinárodním projektům.nahoru