Které delikty spáchané v EU nás dostihnou i doma

Pozor na některé delikty spáchané za volantem v EU. Trest nás může dostihnout i doma

Podle Evropské komise je trojnásobně vyšší pravděpodobnost, že se dopravního přestupku dopustí řidič vozidla registrovaného v zahraničí, než že jej spáchá domácí motorista. V tranzitně a v turisticky vytížených zemích mohou během hlavní sezóny dosáhnout rychlostní dopravní delikty, kterých se dopustili zahraniční pachatelé, až 50 procent z celkového počtu deliktů.

Evropský parlament a Rada Evropské unie proto přijaly Směrnici Evropského parlamentu a Rady č. 2015/413 o usnadnění přeshraniční výměny informací o dopravních deliktech v oblasti bezpečnosti silničního provozu. Směrnice v samém úvodu konstatuje, že „zvýšení bezpečnosti silničního provozu je prvořadým cílem dopravní politiky Unie. Unie provádí politiku zvyšování bezpečnosti silničního provozu s cílem snižovat počet usmrcených a zraněných osob a škody na majetku. Významným prvkem této politiky je důsledné vymáhání sankcí za dopravní delikty spáchané v Unii, jež značně ohrožují bezpečnost silničního provozu“.

Za ony delikty značně ohrožující bezpečnost silničního provozu jsou považovány (a tudíž se na ně vztahuje dikce Směrnice):

  • překročení nejvyšší dovolené rychlosti;
  • nepoužití bezpečnostních pásů;
  • nezastavení na červený signál světelného signalizačního zařízení;
  • řízení vozidla pod vlivem alkoholu;
  • řízení vozidla pod vlivem drog;
  • nepoužití ochranné přilby;
  • použití zakázaného pruhu;
  • nedovolené použití mobilního telefonu nebo jiného komunikačního zařízení za jízdy.

Co se stane, bude-li zaregistrován v některém ze států EU některý z výše uvedených deliktů? Majiteli vozidla dorazí z příslušné země dopis v češtině. Obsahuje důkaz v podobě fotografie, která prokazuje překročení rychlostního limitu, nezapnutý pás, telefonování za jízdy či jízdu na červenou. Jedná se i o situace, kdy řidič nemusel být ani zastaven policií. V dopise je současně výzva k uhrazení konkrétní finanční částky. Dopisy chodí především z Belgie, Francie, Itálie, Německa a Rakouska. Rozhodně se vyplatí výzvu k úhradě pokuty neignorovat. V opačném případě může být řidič při některé své další jízdě do příslušné země nemile překvapen tím, že po něm budou policisté nekompromisně požadovat úhradu dlužné částky na místě.

^